உங்கள் கட்டமைப்பு பொருட்கள் செயற்படும் இயந்திரம் தேவைகளுக்கான உள்ளூர் டிஸ்கூலீஸர் கலவை கண்டுபிடிக்கவும்

டிஸ்கூலெல்ட்டர் கலக்கங்கள் எந்தக் கட்டடம் பொருட்கள் இயந்திர இயந்திரத்தின் முக்கிய பாகம். இந்தக் கலக்கங்கள், சிமென்ட், கண்ணாடி, களிமண் போன்ற பெரிய பொருட்களிலிருந்து சிறிய, ஒவ்வொரு பொருட்களை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் பிறகு, செங்கல், ஓட்டங்கள், கற்களை உட்பட பல்வேறு கட்டுமான பொருட்களை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீங்கள் ஒரு வட்டு-pelletizer கிளைக்கு சந்தையில் இருந்தால், ஒரு முயற்சி கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்

2023-06-06